Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společností GIFCOM, s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné podmínky určují obecné podmínky pro poskytování služeb či dodávky zboží a postupy uzavírání smluv o poskytování těchto služeb či dodávky zboží společností GIFCOM, s.r.o., se sídlem: Na Královce 508/3, 101 00 Praha - Vršovice, IČ 26700344, Zapsané v OR: MS v Praze C.88257.

1.2. Tyto všeobecné podmínky tak tvoří nedílnou součást každé smlouvy o poskytování služeb či dodávky zboží uzavřené společností GIFCOM, s.r.o., jako poskytovatelem těchto služeb, nebo dodavatelem zboží a jakoukoliv jinou osobou, jako objednavatelem těchto služeb, kdy smlouva (rámcová dohoda) tyto podmínky blíže určí a specifikuje.

1.3. U smluv uzavřených před 01. 01. 2018 jsou tyto podmínky nadřazeny ujednáním obecným, nikoli cenovým.


2. Základní pojmy těchto podmínek

2.1. V těchto všeobecných podmínkách mají následující slova a výrazy význam následující:

a) "Ceníkem" se rozumí seznam cen služeb poskytovaných poskytovatelem.

b) "Cenou" se rozumí cena za poskytované služby či zboží.

c) "Kontaktní osobou" se rozumí osoby, které může být smluvně určena, a je výhradní osobou zajišťují předávání informací mezi smluvními stranami týkajících se plnění ujednaného smlouvou, a které jsou oprávněny závazně jednat ve věcech poskytování služeb ujednaných v této. Kontaktní osoba je určena za každou strany oprávněnou osobou v takové věci rozhodovat.

d) "Oprávněným zástupcem" se rozumí osoba oprávněná činit jménem smluvní strany právní úkony.

e) "Poskytovatelem" se rozumí společnost GIFCOM, s.r.o., se sídlem: Na Královce 508/3, 101 00 Praha - Vršovice, IČ 26700344, Zapsaná v OR: MS v Praze C.88257., která na základě Rámcové smlouvy a v souladu s platnými právními poskytuje nebo zajišťuje poskytování služeb objednavatelům těchto.

f) "Službou" se rozumí služba poskytovaná Poskytovatelem na základě smlouvy.

g) "Zbožím" se rozumí zboží dodané Poskytovatelem na základě smlouvy či objednávky.

h) "Smlouvou" se rozumí rámcová smlouva o poskytování služeb.

i) "Smluvní stranou" se rozumí podle okolností buď Poskytovatel, nebo Objednavatel.

j) "Uživatelem“ nebo také „Objednavatelem“ se v těchto podmínkách rozumí fyzická nebo právnická osoba (objednavatel), která využívá služeb Poskytovatele na základě smlouvy o poskytování služeb.

k) "Všeobecnými podmínkami" se rozumí tento dokument stanovící všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb nebo dodávky Zboží.

l) "Zúčtovacím obdobím" se rozumí základní období, za které se provádí vyúčtování ceny za poskytnuté Služby nebo dodávky Zboží.

m) "Reklamací" se rozumí uplatnění nároků z odpovědnosti za vady poskytnuté Služeb či zboží u Poskytovatele.

n) "Zárukou" se rozumí doba na jakou se dá uplatnit reklamace služeb či zboží u Poskytovatele.

2.2. Nevyplývá-li z kontextu jinak, definované výrazy indikující jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak.


3. Předmět podnikání

3.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

3.2. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.

3.3. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

3.4. Služby elektronických komunikací


4. Smlouva o poskytování služeb

4.1. Služby jsou poskytovány na základě stvrzené rámcové smlouvy, jejímž předmětem je závazek poskytovatel zajistit pro objednavatele výhradně v rozsahu jím nabízených služeb opakovaný servis a dlouhodobou správu počítačové sítě a outsourcingu IT, tedy technickou asistenci, servis a průběžnou systémovou údržbu výpočetní techniky a programového vybavení, není-li dodatky ujednáno jinak.

4.2. Veškeré zboží a služby a technologie jsou dodávány  na základě objednávky, kdy takové se rozumí i objednání služeb (zboží) na základě telefonického hovoru nebo emailu. 

4.3. Odebírané služby jsou takové, které objednatel prokazatelně odebral, byli vyfakturovány a nebyli počas období odebírání reklamovány.

4.4. Smlouva zavazuje účastníka k řádné úhradě těchto sjednaných služeb.


5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Poskytovatel je povinen:

a) Za sjednanou cenu poskytovat službu v souladu se smlouvou a těmito všeobecnými podmínkami.

b) Za sjednanou cenu dodat zboží či službu v souladu s řádnou objednávkou a cenou smluvenou za zboží.

c) Na základě objednávky uživatele provést změnu služby, pokud tato změna bude možná a bude v souladu s těmito všeobecnými podmínkami a uzavřenou Smlouvu.

d) Zajistit pro plnění smlouvy kvalifikované zaměstnance, popřípadě dodavatele.

e) Provádět servis závad takovým způsobem, aby s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem byly tyto závady odstraněny vždy co nejdříve, tedy nenarušili v rámci možností činnost uživatele.

f) Oznámit uživateli vhodným způsobem (telefonicky, elektronickou poštou nebo dopisem) v dostatečném předstihu, pokud by mělo plánovaně dojít k omezení, přerušení, změně nebo nepravidelnosti v poskytování některé sjednané služby, pokud taková omezení, přerušení, změny či nepravidelnosti bylo možno předvídat.

g) Zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se činnosti uživatele, jeho obchodních partnerů, dodavatelů, zaměstnanců a know-how, o kterých se při poskytování služby dozví. Mlčenlivost se vztahuje i na zaměstnance Poskytovatele, kteří jsou touto rovněž v plné míře vázáni. Odpovědnost za porušení mlčenlivosti z jejich strany v případě porušení této přechází na Poskytovatele.


6. Práva a povinnosti Uživatele / Objednavatele

6.1. Uživatel je povinen:

a) Řádně a včas platit cenu za poskytnuté služby, dodání zboží či technologie a to ve výši platné v době poskytnutí služby nebo dodání zboží či technologie.

b) Umožnit poskytovateli řádné plnění této smlouvy a poskytnout mu veškerou možnou součinnost. Pokud tak neučiní, např. neumožní přístup ke spravovanému, pak se má za to, že veškeré komplikace či škody plynoucí z takového jednání jdou výhradně k jeho tíži.

c) Objednavatel má právo každou objednávku dozorovat, má právo na průběžné informování o stavu objednávky, stavu technického vybavení a sítě, a to pokud si o takové informace sám zažádá.

d) Objednavatel má právo, pokud nedojde během kalendářního měsíce k žádným nutným zásahům, na měsíční zprávu ze strany poskytovatele, kde bude uvedeno shrnutí daného měsíce.

e) Objednavatel má právo na odvolání objednávky.

f) Objednavatel má právo upřednostnit jednu objednávku před jinou, dříve zadanou.

g) Oznámit bez zbytečného odkladu poskytovateli takové změny, které mohou mít vliv na plněné této smlouvy.

h) Informovat stranu druhou o jakékoli změně v činnosti, která by mohla mít za následek i ukončení této.

i) Zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se činnosti poskytovatele, jeho obchodních partnerů, dodavatelů, zaměstnanců a know-how, o kterých se při poskytování služby dozví. Objednavatel bere na vědomí, že porušení mlčenlivosti je pod pokutou. Mlčenlivost se vztahuje i na zaměstnance Objednavatele, kteří jsou touto rovněž v plné míře vázáni. Odpovědnost za porušení mlčenlivosti z jejich strany v případě porušení této přechází na Objednavatele.


7. Cena poskytovaných Služeb či zboží a její vyúčtování

7.1. Cena poskytovaných služeb či zboží je dána platným ceníkem, který je k dispozici online na www.gifcom.cz, Individuální cena může být stanovena vždy výhradně na základě domluvy a dle fixní objednávky, tedy přesné specifikace objemu požadavků na Poskytovatele, kdy její smluvní výše je dána smlouvu, a to po odsouhlasení ze strany uživatele.

7.2. Zúčtovací období je jeden kalendářní měsíc, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

7.3. Vyúčtování ceny za poskytnuté služby se provede tak, že poskytovatel zašle uživateli fakturu, která bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení a bude mimo jiné obsahovat cenu za poskytnuté služby.

7.4. Cenu za poskytnuté služby vyúčtované fakturou je uživatel povinen zaplatit do dne uvedeného na faktuře jako den splatnosti (čtrnáctý den po vystavení faktury, nestanoví-li smlouva jinak).

7.5. Ceny za služby jednorázové povahy (např. instalační a zřizovací poplatky a ceny za jednorázové úkony) budou poskytovatelem zahrnuty do nejbližšího zúčtovacího období následujícího poté, co bude taková jednorázová služba uživateli poskytnuta. To samé platí i u služeb nad rámec smlouvy.

7.6. Ceny za služby opakující se či trvalejší povahy budou vyúčtovány dopředu k 10. dni měsíce předcházejícího zúčtovacímu období, pokud smlouva nestanoví jinak.

7.7. V případě, že poskytovatel bude nabízet služby, které budou placeny předem (tzv. předplacené služby), bude cena za tyto služby zaplacena uživatelem ještě před tím, než bude poskytnutí služby realizováno. Placení takové předplacené služby bude zpravidla probíhat zakoupením takové služby / zboží a přímou bezodkladnou přefakturací z Poskytovatele na Objednavatele, avšak s předchozím souhlasem uživatele.

7.8. V případě, že služba opakující se či trvalejší povahy nebude poskytována po celé zúčtovací období, provede se vyúčtování ceny zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období, ve kterém byla služba poskytována s tím, že za každý započatý kalendářní den poskytování služby v daném zúčtovacím období náleží poskytovateli 1/30 měsíční ceny.

7.9. Opakující se služby a jejich zpoplatnění („paušál“) jsou vždy primárně přímo určeny ve smlouvě s každým jednotlivým uživatelem zvlášť, individuálně.

7.10. V případě, že dojde ke změně ceny za poskytování služeb v průběhu zúčtovacího období, je poskytovatel oprávněn požadovat změněnou cenu ode dne následujícího po dni, ve kterém změna ceny nabyla účinnosti.

7.11. Poskytovatel je oprávněn v rámci jednoho vyúčtování vyúčtovat i cenu za více poskytnutých služeb a případně i cenu služeb poskytovaných třetí osobou, pokud je poskytovatel na základě dohody s touto třetí osobou oprávněn po uživateli cenu za tuto jinou službu vyžadovat.

7.12. Uživatel není oprávněn započítat si proti pohledávkám poskytovatele svoje vzájemné pohledávky vůči poskytovateli.

7.13. V případě, že uživatel nezaplatí cenu za poskytnuté služby ve lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení. Poskytovatel má právo požadovat po uživateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení s placením ceny za poskytnuté služby. Uživatel nese veškeré náklady, které poskytovateli vzniknou v souvislosti s vymáháním jeho pohledávek za uživatelem.

7.14. V případě opakovaných prodlení v úhradách či v případě, že bude objednavatel v prodlení o dobu delší jak 2 kalendářní měsíce, je poskytovatelem s vědomím objednavatele účtování jednorázová smluvní pokuta, a to ve výši 20.000,-. Objednavatel bere dále na vědomí, že v případě dvou po sobě jdoucích faktur po splatnosti budou od druhé takové faktury doúčtovány aktuálně platné ceníkové ceny, kdy další služby a zboží bude Poskytovatel účtovat rovněž výhradně z ceníkových cen. Ceny ujednané smlouvou se v případě špatné platební morálky ruší.

7.15. Uživatel je oprávněn písemně požádat o vrácení části řádně a včas zaplacených úhrad ceny za služby za období, ve kterém služba nebyla poskytována vůbec nebo byla poskytována v menším rozsahu, než je uvedeno ve smlouvě.

7.16. Neposkytne-li uživatel součinnost při odstranění závad anebo neumožní-li plnění smlouvy, budou mu účtována penále a případné náklady, které tak poskytovateli vznikly.


8. Omezení, pozastavení a ukončení poskytování Služeb

8.1. Poskytovatel má právo pozastavit nebo omezit poskytování služeb v následujících případech:

a) Je-li jeho možnost poskytovat sjednané služby omezena objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohl předvídat nebo jí zabránit.

b) Za podmínek uvedených v odstavci 8. 2.

c) Je-li uživatel v prodlení s úhradou ceny za poskytnuté služby.

d) Na nezbytně nutnou dobu, porušuje-li uživatel svoje povinnosti podle této smlouvy.

8.2. V případě, že uživatel nezaplatí včas a řádně vyúčtovanou cenu za poskytnutou službu nebo neplní další smluvní podmínky, zašle poskytovatel uživateli písemné upozornění (poštou či e-mailem) s uvedením termínu náhradního plnění. Pokud uživatel v uvedeném termínu nezjedná nápravu, poskytovatel má právo zamezit aktivní přístup ke službě. Uživatel je v takovém případě povinen uhradit poskytovateli veškeré náklady spojené se zasíláním písemného upozornění a jiné vzniklé.

8.3. V případě, že dojde k pozastavení, omezení či zamezení přístupu ke službám dle bodu 9. 1. či 9. 2. má poskytovatel právo účtovat reaktivační poplatek v případě znovuzapojení služby, který je stanoven na 20.000,- Kč.


9. Závažné porušení Smlouvy

9.1. Za závažné porušení smlouvy poskytovatelem se považuje, pokud poskytovatel není schopen zřídit požadovanou službu nebo provést změnu v určité službě ani v přiměřené době poté, co uplynula lhůta stanovená ve smlouvě nebo v příslušném dodatku smlouvy.

9.2. Dále se za závažné porušení smlouvy považuje, pokud vinou poskytovatele došlo k opakovanému poškození, ztrátě nebo zničení zařízení uživatele, které poskytovatel od uživatele převzal.

9.3. Omezení nebo zastavení poskytování služby poskytovatelem podle článku 8. odstavců 9. 1. a 9. 2. těchto Všeobecných podmínek není považováno za závažné porušení smlouvy.

9.4. Za závažné porušení smlouvy ze strany uživatele se považuje:

a) Prodlení uživatele s placením ceny za poskytnuté služby po dobu delší než 30 (třicet) dnů.

b) Poskytnutí nesprávných nebo neúplných údajů v souvislosti se zřízením služby.

c) Opakované a i po upozornění pokračující používání poskytované služby nebo zařízení poskytovatele v rozporu se smlouvou nebo platnými právními předpisy.

d) Odepření přístupu poskytovatele k technickým zařízením a systémům uživatele v souvislosti s lokalizací a odstraněním poruchy.

e) Neodpojení zařízení uživatele od veřejné sítě nebo sítě poskytovatele, pokud takové zařízení působí poruchy, rušení či jiné závady na takové síti, ačkoliv byl uživatel k tomuto odpojení poskytovatelem vyzván.

f) Opakované poškození, ztráta nebo zničení zařízení poskytovatele, a to i když k nim nedošlo úmyslně.

g) Je-li důvodné podezření, že uživatel nebo třetí osoba prostřednictvím koncového zařízení uživatele nebo služby zneužíval nebo zneužívá služeb poskytovaných poskytovatelem, nebo užívá jeho služeb způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její části, nebo kvalitu služeb, nebo celkovou funkčnost.

h) Závažným způsobem porušuje práva dalších osob.


10. Odpovědnost za škodu

10.1. Odpovědnost za škodu je vždy uvedena v uzavřené smlouvě.


11. Vznik a zánik Smlouvy

11.1. Smlouva je uzavírána v písemné podobě na dobu neurčitou, není-li domluveno jinak, a je platná od okamžiku, kdy je podepsána oprávněnými zástupci obou smluvní stran, tedy účinnosti nabývá v den podpisu.

11.2. Smlouvu lze měnit pouze písemně, tzv. dodatky. Převod práv a povinností uživatele ze smlouvy na třetí osobu je možný pouze s písemným souhlasem poskytovatele.

11.3. Smlouva zaniká:

a) Písemnou dohodou smluvních stran.

b) Uplynutím sjednané výpovědní doby, pokud byla smlouva uzavřena na dobu neurčitou. V případě, že ve smlouvě není výpovědní doba sjednána, je výpovědní doba jednoměsíční a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

c) Uplynutím jednoměsíční výpovědní doby při výpovědi dané uživatelem z důvodu změny těchto všeobecných podmínek jednostranným úkonem poskytovatele nebo z důvodu zvýšení ceny poskytované služby jednostranným úkonem poskytovatele. Výpověď musí být učiněna písemně a musí být dána tak, aby jednoměsíční výpovědní doba uběhla ještě před tím, než má změna všeobecných podmínek nebo ceny za služby nabýt účinnosti.

11.4. Odstoupením z důvodu závažného porušení smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy z důvodu závažného porušení smlouvy nastávají okamžikem, kdy je písemné prohlášení oprávněné smluvní strany o odstoupení od smlouvy doručeno smluvní straně, která smlouvu závažným způsobem porušila.

11.5. Po ukončení smlouvy je poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit uživateli veškerá spravovaná technická zařízení, byla-li mu svěřena ke správě.

11.6. Po ukončení smlouvy je uživatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit poskytovateli veškerá poskytnutá technická zařízení, byla-li mu svěřena k užívání, a jiné věci a přestat užívat práva, která od poskytovatele obdržel za účelem řádného poskytování služby podle smlouvy. V případě, že se uživatel dostane do prodlení s vrácením výše uvedených technických zařízení či jiných věcí po dobu delší než sedm (7) dnů, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5 násobku ceny, za kterou poskytovatel tato technická zařízení či jiné věci pořídil.

11.7. Veškeré pohledávky a závazky peněžité povahy vyplývající ze smlouvy, budou mezi smluvními stranami vyrovnány nejpozději do sedmi (7) dnů po ukončení smlouvy.

11.8. Pokud se uživatel dopustil hrubého porušení smlouvy neplacením, poskytovatel si vyhraňuje právo mu zaslat spravované zařízení na dobírku a to ve výšce dluhu plus dobírečné. Poskytovatel se tímto krokem nedopouští žádného závažného činu, jedná se však pouze o narovnání dluhu. Poskytovatel je po převzetí dobírky uživatelem, bez odkladu připraven se s novým poskytovatelem uživatele spojit a pomoct.   

12. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady poskytnuté služby

12.1. V případě, že se uživatel domnívá, že poskytovaná služba svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídá smluveným podmínkám a tudíž vykazuje vady, může příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady uplatnit u poskytovatele za podmínek uvedených níže.

12.2. Poskytovatel odpovídá za rozsah, cenu a kvalitu jen těch služeb, které poskytuje v souladu s příslušnou smlouvou, a to v případě, že smluvně dohodnutá služba nebyla poskytnuta v kvalitě podle smlouvy nebo příslušných předpisů nebo že za službu nebyla účtována cena v souladu s platným ceníkem nebo smlouvou, nebo poskytované služby nemají sjednané, předepsané nebo schválené vlastnosti.

12.3. Reklamace může být uplatněna v případě, že je namítáno špatné vyúčtování ceny za poskytnou službu nebo nedostatky ve způsobu poskytování služby.

12.4. Reklamace se uplatňuje písemně u poskytovatele, a to na kontaktní adrese uvedené na vyúčtování ceny služeb poskytovatele nebo formou e-mailové zprávy.

12.5. Spočívá-li vada služby v nesprávně vyúčtované ceně za poskytnutou službu, má uživatel právo reklamovat vyúčtování ceny za službu do jednoho (1) měsíců od doručení tohoto vyúčtování, jinak toto právo zanikne.

12.6. Reklamace týkající se jiných závad než vyúčtované ceny musí být podány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

12.7. Uplatnění reklamace proti výši účtovaných cen za služby nemá odkladný účinek a uživatel je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do data splatnosti.

12.8. Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících platným právním předpisům

12.9. Uživatel má právo na vrácení přeplatku nebo na vrácení zaplacených cen služeb na základě kladně vyřízené reklamace a poskytovatel má povinnost tyto zaplacené částky vrátit:

a) Formou dobropisu v následujícím vyúčtování po kladném vyřízení reklamace.

b) Ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne kladného vyřízení reklamace uživatele, pokud s uživatelem nebylo dohodnuto jinak.

c) Pokud nebyla úhrada ceny služeb provedena, zrušením původního vyúčtování a vydáním vyúčtování opraveného na základě reklamace.

12.10. Právo na vrácení přeplatku vzniklého na základě kladně vyřízené reklamace, který nebylo možno vrátit pro na straně uživatele, se promlčuje ve lhůtách stanovených obecně závaznými právními předpisy.


13. Společná ustanovení

13.1. Poskytovatel je oprávněn s údaji a informacemi o uživateli nakládat pouze v souladu s platným právním řádem ČR. Poskytovatel nesmí zpřístupnit tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů stanovených nebo požadovaných zákonem nebo na základě souhlasu uživatele. Není-li stanoveno ve smlouvě jinak, uživatel souhlasí s uvedením svého obchodního jména v marketingových materiálech poskytovatele.

13.2. Poskytovatel má právo jednostranným úkonem měnit tyto všeobecné podmínky, je však povinen oznámit to nejméně tři (3) měsíce předem. Oznámení o změně všeobecných podmínek se děje formou e-mailové zprávy na e-mailovou adresu uživatele.

13.3. Uživatel je v případě nesouhlasu se změnou podmínek oprávněn vypovědět Smlouvu postupem podle čl. 11. 3. c. těchto podmínek.

13.4. Poskytovatel poskytuje záruku na zboží 

a) 12 měsícu pro IČ (obchodní společnost, družstvo, spolek či fyzická osoba podnikatel) 

b) 24 měsícu pro fyzickou osobu nepodnikatele.

13.5. Podmínky nákupu produktů určených pro podnikatele

Zboží kupované k užívání v rámci podnikatelské činnosti, (kupní smlouva) se řídí dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jako „OZ“). Na koupi zboží v rámci podnikatelské činnosti se nevztahují jakákoliv zákonná ustanovení o ochraně spotřebitele. 

Prodejce odpovídá jen za ty vady, které mělo předmětné zboží koupě v okamžiku převzetí věci. Povinností kupujícího je tak zkontrolovat si zboží při předání a tím uplatnit veškeré vady okamžitě po zjištění předmětných vad.

Na předmětné zboží koupě se vztahuje záruka uvedena na kartě produktu. Kupující tímto stvrzuje, že se s délkou záruky k předmětnému zboží seznámil.

Kupující se tímto zavazuje, že reklamovat zboží u prodejce bude až po uplatnění reklamace v autorizovaném servisu.

V případě, kdy dojde k zaviněnému poškození zboží ze strany kupujícího, prodejce nenese odpovědnost za poškození zboží.

Podpisem objednávky, nebo faktury se objednávka stává závaznou a nelze od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení závažného důvodu dle OZ.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s jednostranným odstoupením kupujícího od kupní smlouvy.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Smluvní vztahy mezi uživatelem a poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.

14.2. Pokud jsou smlouva nebo všeobecné podmínky vyhotoveny i v cizím jazyce, je vždy rozhodující české znění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

14.3. V případě, že vznikne závažný rozpor mezi ustanoveními smlouvy a všeobecnými podmínkami, mají přednost všeobecné smluvní podmínky před smlouvou, a to v základních ustanoveních. Všeobecné podmínky nijak neupravují cenové podmínky smlouvy a ve smlouvě sjednané individuální podmínky.

14.4. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných podmínek bude považováno za (z důvodu změn v legislativě) nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto všeobecných podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel a uživatel souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto všeobecných podmínek.

14.5. Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 01. 2020.